แฟ้มพีวีซี A4 สันแฟ้มขนาด 1 นิ้ว / 1.5 นิ้ว / 2 นิ้ว / 3 นิ้ว